Hợp tác chặt chẽ giữa Fago Ltd và P&P TCS

Xuất phát với cùng một mục tiêu, P&P TCS và Fago Ltd đã thống nhất việc phát triển hệ thống bán hàng trên nền tảng Haravan theo địa chỉ: 

 http://pnpagri-products.com/ 

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về Fago Ltd qua thư ngỏ trong link sau:

https://drive.google.com/open?id=1EQkEkNk-JpHNHaEg1NIDDtitkkBRLDCW